กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 สัดส่วนประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 คู่มือการปฏิบัติราชการ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
 
  รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม  
กิจกรรม ปั่นจักรยาน สร้างสุขภาพดี บนวิถีพอเพียง
กิจกรรม ปั่นจักรยาน สร้างสุขภาพดี บนวิถีพอเพียง
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา ๓๐ วัน
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา ๓๐ วัน
 
[ 01-04-2560] โครงการบริการน้ำสำหรับบริโภคโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   doc120171121211106.jpg doc220171121211106.jpg 
[ 08-12-2559] แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ ประจำปี ๒๕๖๐   doc120161220191722.pdf 
[ 28-11-2559] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม   การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
[ 28-11-2559] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม   การแก้ไขเปลี่ยนคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ doc220161220190337.jpg 
[ 01-11-2559] รับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เด็กที่เกิดระ ...   แบบฟอร์ม 
[ 13-12-2560] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.18   ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคา ร่าง TOR  
[ 04-12-2560] ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก   doc120171212015359.pdf 
[ 01-09-2560] เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนสลิง   doc120170901023233.pdf 
[ 01-09-2560] เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อรถบรรทุกแบบอเนกประสงค์ (ดีเซล)   doc120170901023040.pdf 
[ 21-08-2560] เอกสารประกวดราคารถบรรทุกติดตั้งเครนสลิงพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (ดีเซล) E2   doc120170821022423.pdf 
  [ 19-02-2561 ]แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  [ 19-02-2561 ]ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
  [ 19-02-2561 ]การอบรมสัมมนาชี้แจงทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 
  [ 19-02-2561 ]แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-7[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 19-02-2561 ]แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-รุ่นที่ 7[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
 [ 19-02-2561 ]แผนการเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2560/61 
 [ 19-02-2561 ]การรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 (นอ.ทุกอ. และนายก ทม.สร.) 
 [ 19-02-2561 ]การรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 (นายก อบจ.สร.) 
 [ 19-02-2561 ]การดำเนินการตามมติที่ประชุม และรับรองรายงานการประชุม ขรก.พนง.สังกัด สถจ.สร.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
 [ 19-02-2561 ]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงาน ."อุ่นไอรัก คลายความหนาว"(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120 ( โทร./โทรสาร 0-4459-1988 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615