กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 สัดส่วนประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 คู่มือการปฏิบัติราชการ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
 
  รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม  
กิจกรรม ปั่นจักรยาน สร้างสุขภาพดี บนวิถีพอเพียง
กิจกรรม ปั่นจักรยาน สร้างสุขภาพดี บนวิถีพอเพียง
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา ๓๐ วัน
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา ๓๐ วัน
 
[ 08-12-2559] แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ ประจำปี ๒๕๖๐   doc120161220191722.pdf 
[ 28-11-2559] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม   การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
[ 28-11-2559] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม   การแก้ไขเปลี่ยนคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ doc220161220190337.jpg 
[ 01-11-2559] รับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เด็กที่เกิดระ ...   แบบฟอร์ม 
[ 01-11-2559] รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม แบบฟอร์มลงทะเบียน 
[ 26-09-2559] โครงการก่อสร้างหอถังสูง บ้านหมากมี่ หมู่ที่ 14   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2559 ตารางกำหนดราคากลาง 
[ 26-09-2559] โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ (ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกตุ่น) บ้านโนนแดง หมู่ที่ ...   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2559 ตารางกำหนดราคากลาง 
[ 24-08-2559] เอกสารสอบราคาเลขที่ 3/2559 ม. 7 บ้านน้อย อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์   เอกสาร ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประมาณการราคาค่างาน 
[ 24-08-2559] เอกสารสอบราคาเลขที่ 4/2559 ม.8 บ้านลุงปุง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์   เอกสาร ตารางแสดงวงเงิน ประมาณการราคา 
[ 24-08-2559] เอกสารสอบราคาเลขที่ 5/2559 ม.10 บ้านบัลลังก์ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์   เอกสาร ตารางแสดงวงเงิน ประมาณการราคา 
  [ 25-07-2560 ]การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 25-07-2560 ]ขอความร่วมมือจัดทำฐานข้อมูลหอพัก 
  [ 25-07-2560 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 24-07-2560 ]ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 โครงการอบรม การพัฒนาสมรรถนะหลักของเด็กปฐมวัย เพื่อให้เกิดความตระหนักและเข้าใจการทำงานของภาคีเครือข่ายอย่างกว้างขวาง 
  [ 24-07-2560 ]เพิ่มเติมรุ่นในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 25-07-2560 ]แนวทางการรักษาในตำแหน่งบริหารเกินกว่า 150 วัน กรณีได้รับผลกระทบตามคำสั่ง คสช.ที่ 8/2560
 [ 24-07-2560 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นอ.โนนนารายณ์)
 [ 24-07-2560 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นอ.รัตนบุรี,ท่าตูม และท้องถิ่นอ.ชุมพลบุรี)
 [ 24-07-2560 ]สำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2560
 [ 21-07-2560 ]การจัดทำแผนอัตรา 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ของ อปท.[[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120 ( โทร./โทรสาร 0-4459-1988 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615