กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 สัดส่วนประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 คู่มือการปฏิบัติราชการ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
 
  ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมในพื้นที่  
กิจกรรม ปั่นจักรยาน สร้างสุขภาพดี บนวิถีพอเพียง
กิจกรรม ปั่นจักรยาน สร้างสุขภาพดี บนวิถีพอเพียง
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา ๓๐ วัน
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา ๓๐ วัน
 
[ 02-03-2561] รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม 
[ 10-04-2560] รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ปร ...   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม 
[ 10-04-2560] ประกาศกำหนดระยะเวลาเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม 
[ 10-04-2560] ประกาศปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม 
[ 01-04-2560] โครงการบริการน้ำสำหรับบริโภคโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   doc120171121211106.jpg doc220171121211106.jpg 
[ 15-03-2561] ประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างถนนฯ (ต่อ)   แบบสรุปราคากลาง แบบสรุปราคากลาง 
[ 15-03-2561] ประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างถนนฯ (ต่อ)   ตารางกำหนดราคากลาง 
[ 15-03-2561] ประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างถนนฯ (ต่อ)   เอกสารประกวดราคา  
[ 15-03-2561] ประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างถนนฯ   ประกาศประกวดราคาฯ 
[ 09-03-2561] ร่างประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างถนนฯ   ร่างประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างถนนฯ เอกสารประกอบฯ 
  [ 20-04-2561 ]ขอให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและหลักฐานตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ[[แบบรายงาน]
  [ 20-04-2561 ]แบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ 2) ตามภาคผนวก 2 เพิ่มเติม[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 20-04-2561 ]ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 20-04-2561 ]รายงานผลการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  [ 19-04-2561 ]การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 [ 20-04-2561 ]แจ้งข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
 [ 20-04-2561 ]การยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับถนนถ่ายโอนจากส่วนราชการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 
 [ 20-04-2561 ]การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 [ 20-04-2561 ]แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม 
 [ 20-04-2561 ]โครงการปฏิบัติการระดับชาติเพื่อวางแผนป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120 ( โทร./โทรสาร 0-4459-1988 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615