กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 สัดส่วนประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 คู่มือการปฏิบัติราชการ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
 
  รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม  
กิจกรรม ปั่นจักรยาน สร้างสุขภาพดี บนวิถีพอเพียง
กิจกรรม ปั่นจักรยาน สร้างสุขภาพดี บนวิถีพอเพียง
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา ๓๐ วัน
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา ๓๐ วัน
 
[ 08-12-2559] แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ ประจำปี ๒๕๖๐   doc120161220191722.pdf 
[ 28-11-2559] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม   การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
[ 28-11-2559] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม   การแก้ไขเปลี่ยนคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ doc220161220190337.jpg 
[ 01-11-2559] รับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เด็กที่เกิดระ ...   แบบฟอร์ม 
[ 01-11-2559] รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม แบบฟอร์มลงทะเบียน 
[ 01-09-2560] เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนสลิง   doc120170901023233.pdf 
[ 01-09-2560] เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อรถบรรทุกแบบอเนกประสงค์ (ดีเซล)   doc120170901023040.pdf 
[ 21-08-2560] เอกสารประกวดราคารถบรรทุกติดตั้งเครนสลิงพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (ดีเซล) E2   doc120170821022423.pdf 
[ 21-08-2560] เอกสารประกวดราคารถบรรทุกแบบอเนกประสงค์ (ดีเซล) E1   doc120170821022208.pdf 
[ 21-08-2560] ประกาศประกวดราคารถบรรทุกแบบอเนกประสงค์ (ดีเซล) และรถบรรทุกติดตั้งเครนสลิงพร้อมกร ...   doc120170821021832.pdf 
  [ 19-09-2560 ]มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้
  [ 19-09-2560 ]ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 19-09-2560 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ในส่วนที่ไม่เพียงพอ[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 19-09-2560 ]ซักซ้อมแนวปฏิบัติเงินฝากคลังเพื่อดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
  [ 19-09-2560 ]ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference 
 [ 19-09-2560 ]ซักซ้อมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม (นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) 
 [ 19-09-2560 ]ซักซ้อมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม (นายอำเภอ ทุกเภอ) 
 [ 19-09-2560 ]โครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน(สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์)
 [ 19-09-2560 ]โครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน(สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 19-09-2560 ]ขอความร่วมมือส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ และ นายก ทม.สร) 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120 ( โทร./โทรสาร 0-4459-1988 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615